ขอพรช้างเอราวัณ ให้โชค​ ของานได้งาน ขอเงินได้เงิน ชีวิตพลิกผัน

Loading...

สำหรับใครที่เดินทางไปบนบ านศ าลกล่าว แก่สถานที่ศั กดิ์สิ ทธิ์แห่งนี้ ส่วนใหญ่นั้นมักจะ

ไปขอเ รื่ อ งของการงาน หลายคนประสบความสำเร็จกันอ ย่ างถ้วนหน้า จากคำพูดของใครหลายคนต่างพากันแห่มาแก้บน

จำนวนมากเช่นเดียวกัน ซึ่งในแต่ละวันมีผู้คนจำนวนมาก ต่างเข้ามาในสถานที่แห่งนี้

เพิ่งทำให้บรรด านักท่องเที่ยวที่เข้าไปกราบไหว้ มีทั้งไปแก้บน มีทั้งไปขอสิ่งที่ตนเองชอบ และปรารถนา

คาถาบูชาองค์ช้างเอราวัณ

ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวให้ชัดเจน โอมเอราวะณะ คะขัง ปูเชมิ ให้ท่อง 3 หรือ 9 จบ

บอกชื่อตนเองแล้วอ ธิษฐ านขอพระในสิ่งที่ต้องการ บอกบุญให้ผู้อื่นรู้ ขอให้ชีวิตดีขึ้นในทุกเข้าที่ตื่นมา

ช้างเอราวัณ เป็นเ รื่ อ งราวเก่าแก่ เกี่ยวกับรามานณะ และคว ามเชื่ อที่เกี่ยวข้องกับฮินดู

ได้กล่าวถึงพระอินทร์ที่มีร่ า งเป็นสีเขียว มีพาหนะเป็นช้าง 3 เชือกด้วยกัน โดยเชือกเ รื่ อ ง

นั้นพระศิวะเป็นผู้ที่ประทานให้มีชื่อว่า เอราวัณ เชือก 1 พระพรหมเป็นคนประทานให้มีชื่อว่า คีรีเมขล์ไตรดายุค

และเชื อกสุดท้ายพระภิกษุเป็นผู้ที่ประทานชื่อไว้ว่า เอ กทันต์ ซึ่งเป็นช้างเอราวัณที่เป็นช้างที่มีพละกำลังมากที่สุด

โดยช้างทั้ง 3 เชือกนี้เป็นที่โป รดปร านมากที่สุดของพระอินทร์ โดยมีเ รื่ อ งราวที่เชื่อกันว่าเป็นช้ างเผือก

เป็นเท พบุต รองค์หนึ่ง เมื่อพระอินทร์ต้องการที่จะเสด็จไปที่ไหนก็แล้วแต่ เอราวัณเทพบุตร

ก็จะทำการแปลงกายเป็นช้างเผือก 33 เศียร และแต่ละส่วนนั้นมีงา 7 งา งาแต่ละงามีความย าวถึง 4 ล้านวา

ซึ่งนี่ก็เป็นเ รื่ อ งราวที่เกี่ยวกับคว ามเชื่ อหนึ่ง ซึ่งถ้าหากใครได้บูชา ได้บนบ านศ าลกล่าวแล้วแก้บน เชื่ อ

กันว่าจะประสบความสำเร็จ ทำอะไรก็จะมีแต่สิ่งดีเกิ ดขึ้นในชีวิต โดยมีข้อห้ามสิ่งที่ไม่ให้ทำก็คือ

สิ่งที่ห้ามบน บ านศ าลกล่าวก็คือ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะอย่ างที่กล่าวมานั้น สถานที่แห่งนี้จะมาพูดจาล้อเล่นหรือ

พูดจาขอพล่ อย ไม่ได้ เพราะว่ามีเ รื่ อ งราวมากมายที่เล่าต่อกันมาว่า บ างคน ก็มาแก้เสื้ อตอนดึก ทำในสิ่งที่ไม่ควรก็มี

สุด ท้ายชีวิตก็มีเ รื่ อ งราวที่ไม่มีความ สุ ข และมีเ รื่ อ งราวที่เกิ ดขึ้นโดยที่ไม่ทันได้ค าดคิดก็มี

ใครที่ผ่ านไปผ่ านมา อ ย่ าลืมพกคาถาบูชาไปด้วยนะ

Loading...