ส าวเผยเคล็ ดลั บ ขอขมากลางแจ้ง ทำแล้วเห็นผลทันต าชีวิ ตดีขึ้นตามลำดับ

Loading...

จุดธูป36ดอกไหว้กลางแจ้ง

ข้าพเจ้า ………

ขอขมา อโหสิกร รม เทพยดาทั้งหลาย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

– ผีบ้ านผีเรือน

– เจ้าที่เจ้าทาง

– พระแม่ธรณี

– พระแม่คงคา

-ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้

ข้าพเจ้าขออโหสิกร รมในสิ่งที่ได้ล่ วงเกินไป ทั้งกายกร รม วจีกร รม มโนกรร ม ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด

และช่วยเปิดทางในการดำรงชีวิตของข้าพเจ้ามั่งมี มั่งคั่งเงินทอง และขอให้มีโชค มีล าภ ค้าขายดี มีเงินจักทำการสิ่งใดก้อขอให้ประสบแต่ความสำเร็จ

ขอให้ลู กมีอำนาจ วาสนา บารมี มีแต่คนยำเกรง ไปยุในที่แห่งไหนก้อขอให้เป็นที่รักของผู้คนศั ตรูที่คิดร้ายขอให้แ พ้ภั ยตัวเองในเร็ววัน

ใครที่คิดไ ม่ดีขอให้สิ่งนั้นย้อนกลับไปหาตัวเขาเอง คนที่กำลังใส่ร้ ายป้ ายสีขอให้กร รมจากปากเขานั้นตัวเขาเองด้วยเถอะ สาธุ

ตั้งนะโม 3 จบ ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ (พระคาถาพย ายม ประชุมกับ พระอินทร์ พระพรหมให้มีคาถาบทนี้ไว้ช่วยคนให้รอดพ้ นจากความทุ กข์ย าก ลำบ าก)

ให้บอกต่อ อย่ าห วง อย่ าเอาแต่ตัวเองรอดนะ คนที่กำลังทุ กข์ย าก เมื่อได้เห็นได้อ่านคาถาบทนี้ เขาจะได้ บรรเทาเบาบ าง (ทำมาแล้วเห็นผลทันตา ชีวิตดีขึ้นตามลำดับ)

ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลนะคะ หลายคนที่ชีวิตติ ดขัดอยู่ ก็ขอให้ตั้งจิตให้ดี

ก่อนที่จะขอขมา ถึงแม้จะไม่รู้ผลจะเป็นยังไง เราว่าก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

ลองดูคงไ ม่เสี ยหาย ส่วนสาวท่านนี้ก็ได้แชร์ ประสบการณ์บอกแล้วว่า ทำแล้วดีขึ้น

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วย ที่พึ่งทางใจ ลองทำดูได้นะคะ

Loading...